fbpx

Har du lige startet virksomhed og er i tvivl om, hvilke krav der er til førstehjælpsuddannelse og –materiel på arbejdspladsen? Er du arbejdstager og søger du viden inden for arbejdsulykker og håndtering af disse? Mangler du gode argumenter for, hvorfor du og dine kollegaer skal på førstehjælpskursus? Så har jeg samlet 5 punkter som jeg håber på, kan gøre dig lidt klogere på arbejdsulykker og førstehjælp på arbejdspladsen.

1. Hvornår er en ulykke en arbejdsulykke?

Hvert år kommer over 40.00 danskere ud for en ulykke på arbejdspladsen. Arbejdstilsynet klassificerer en ulykke som en arbejdsulykke, når der er en eller flere fraværsdage ud over dagen for tilskadekomst. Det er i såfald arbejdsgivers ansvar at indrapportere ulykken til arbejdstilsynet. Indrapporteringen sker gennem EASY som er Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og Arbejdstilsynets elektroniske anmeldesystem for arbejdsulykker. Du finder EASY her ved at trykke her.

Kan du minimere risikoen for arbejdsulykker?

Ja!

Et australsk studie har vist, at medarbejdere der blev uddannet inden for førstehjælp havde mindre tilbøjelighed, til at tage en risiko der kunne påføre dem en skade. Så ikke nok med, at dine medarbejdere er klædt godt på, hvis ulykken sker, de ændrer også adfærd så risikoen for ulykker mindskes.

2. Hvilken type ulykker rammer på arbejdspladsen?

Det er meget forskelligt fra branche til branche hvilke ulykker der rammer de ansatte. Ledskred og forstuvninger er den mest hyppige forekommende arbejdsulykke med 41% af alle tilfældene. Især underekstremiteterne er udsatte. Herefter udgør ”uoplyste eller andre skader” anden pladsen. På tredjepladsen kommer sårskade efterfulgt af knoglebrud og chok. Heldigvis er de meget alvorlige arbejdsulykker med amputationer, ætsning og død til følge rangeret i bunden.

3. Hvilke brancher er de mest udsatte?

Branchen for vand, kloak og affald topper listen over antal anmeldte arbejdsulykker. Derefter kommer slagterier, anlægsarbejde, politi, beredskab og fængsler og på femte pladsen er branchen for opførsel og nedrivning af byggeri. Det er altså primært erhverv med store maskiner, vold på arbejdspladsen, arbejde i højderne og tunge løft.

4. Hvilke krav er der til førstehjælpsuddannelse og førstehjælpsmateriale på arbejdspladsen?

Har du en virksomhed med ansatte, uanset virksomhedstype (IVS, A/S, Aps osv.) er der nogle krav du skal leve op til omkring sikkerhed på arbejdspladsen. Det kan i første omgang virke uoverskueligt hvordan kravene er til førstehjælpsuddannelse og -materiel. Jeg vil dog prøve at simplificere det for dig her. Det første du skal gøre, er at se på, hvilken branche virksomheden beskæftiger sig i.

Overordnet set skelner arbejdstilsynet mellem faste arbejdssteders indretning og bygge og anlægsarbejde. Faste arbejdssteder inkluderer bl.a. industri-, handels- og kontorvirksomheder, skoler, hospitaler og andre institutioner. Bygge og anlægsarbejde kan overordnet kategoriseres som byggepladser og inkluderer:

 

  • Arbejde, der udføres i forbindelse med opførelse og ændring af bygninger og konstruktioner, herunder montagearbejder,
  • Opførelse og ændring af veje, tunneler, broer, havne og lignende anlæg,
  • Grave- og jordarbejde i forbindelse med ovennævnte,
  • Rør- og kabellægning,
  • Reparations- og vedligeholdelsesarbejder af ovennævnte og
  • Nedbrydning og demontering af ovennævnte eller dele heraf.

 

For de faste arbejdssteders indretning gælder det, at der skal være det fornødne førstehjælpsudstyr til ulykkestilfælde, når arbejdets art og forholdene i øvrigt gør det påkrævet. Samtidig skal der være særlige lokaler til førstehjælp, når det er nødvendigt. Lokalerne skal indeholde det førstehjælpsudstyr der er nødvendigt og i tilstrækkelige mængder. Lokalet skal være let tilgængelig med båre.

Det betyder altså, at 2 mands IT virksomheden der kun arbejder på computeren kan nøjes med en forbindingskasse med plaster og en kompresforbinding mens produktionsvirksomheden med 500 ansatte der udfører risikofyldt arbejde kan risikere at skulle have øjenskyllevæske, forbindinger, båre, redningstæpper, hjertestarter og et lokale til at yde førstehjælp i. Arbejdstilsynet opsætter nogle ret vide rammer som virksomhederne kan agere indenfor, og i alle tilfælde vil det være op til en vurdering.

Derudover er der et krav om, at der er medarbejdere der er oplærte i håndtere førstehjælp, brandbekæmpelse og evakuering. Det betyder dog ikke, at de skal have gennemført et formelt kursus, sidemandsoplæring af en der har fået et kursus eller tilegnet sig viden på anden vis, er nok. Det giver dog rigtig god mening, at klæde medarbejderne på, så de kan håndtere de ulykker der måtte ske.

For bygge- og anlægsarbejde gælder samme regler som er beskrevet herover. Derudover, er der en vigtig tilføjelse. På arbejdspladsen skal der være særligt oplærte personer, der på hvilket som helst tidspunkt kan yde førstehjælp. Det betyder, at der skal være ansatte som kan benytte sig af det førstehjælpsmateriel der er på arbejdspladsen. Det er vigtigt at forstå, at der ikke er krav om en formel uddannelse, sidemands oplæring af en der har været på kursus tidligere og på den måde er uddannet på materiellet er nok. Det er dog vigtigt for mig at understrege, at jo flere der er uddannet i førstehjælp på arbejdspladsen, jo større er sandsynligheden for, at der bliver ydet en god og effektiv hjælp ved hændelser med tilskadekomst.

Hvis der på din arbejdsplads er risiko for arbejdsrelateret vold, skal arbejdsgiver træffe foranstaltninger om førstehjælp i situationer hvor der er særlig risiko for voldsepisoder i arbejdstiden. Om nødvendigt skal virksomheden indhente bistand fra særligt sagkyndige.

Præcis som på de to foregånede arbejdspladser, skal der udpeges personer i virksomheden der skal stå for førstehjælpen. De skal være i tilstrækkeligt antal, være oplærte i førstehjælp og råde over passende materiel.

5. Red manden og red jobbet

Dine medarbejdere er din vigtigste ressource og jo flere dage de er væk fra jobbet jo flere penge koster det dig som arbejdsgiver. En hurtig indsats ved et hjertestop redder ikke kun personen men også dennes job. Studier viser, at sandsynligheden for at vende tilbage til jobbet efter hjertestop er 40% større hvis personen har fået livreddende førstehjælp inden ambulance kommer frem. En samlet opgørelse viser, at 76% der har været udsat for et hjertestop vender tilbage til arbejdsmarkedet. Dette skyldes bl.a. en hurtig indsats fra lægfolk.

Jeg håber du er blevet klogere af dette blogindlæg om førstehjælp på arbejdspladsen. Skulle der være spørgsmål, skal du ikke holde dig tilbage. Ring til mig på 29252795 eller send en mail på info@kenaid.dk. Ønsker du at booke kursus til din virksomhed kan du læse mere om kurserne i kursussektionen som du finder her

 

Kilder:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022437502000130

http://genoplivning.dk/wp-content/uploads/2016/05/Rapport-fra-Dansk-Hjertestopregister-2001-2014.pdf

https://www.ahajournals.org/doi/abs/10.1161/circulationaha.114.011366

https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/v/d-4-3-3-vold

https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/b/bygge-og-anlaegsarbejde-1516

https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/f/a-1-9-faste-arbejdssteders-indretning

https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/a/sam-arbejdets-udforelse-559